बुधवार, 12 मार्च 2014

Nava samvatsar Greeting.DrRCT


vksme~                                                                                                 jRukdjk/kkSRinka fgeky;fdjhfVuhe~ A
czg~ejktf"kZjRuk<~;ka oUns Hkkjrekrje~ AA 

vkReh;k% egkuqHkkok% !
*Iyoax*uolEoljL; pS= ’kqDy izfrink;k% gknZa 'kqHkk'k;k%A
                                                            
o"kZizfrink;k% lkekftdSfrgkfldk% lUnHkkZ%&
1- czã.kk l`"Vs% mRifRr%¼l`f"Vlaor~&ƒ‹‡‡ŠŠ‡ƒƒˆ½
2- uojk=kjEHk%¼’kDrs% vkjk/kuk½
3- egf"kZxkSreegkequs% tUefnol%
4- e;kZnkiq#"kksRreHkxor% JhjkeL; jkT;kfHk"ksd%
5- /keZjkt;qf/kf"BjL; jkT;fryde~
6- o#.kkorkjlar>wysykyL; tUefnol%
7- f}rh;flD[kxq# vaxnnsoL; tUefnol%
8- egf"kZn;kuUnsu vk;ZlektL; LFkkiuk
9- mTtf;uhlezkVfoØekfnR;su foØelaoRljkjaHk%¼fodzehlaor~&„Œ‰ƒ½
10-la?klaLFkkidL;¼i-iw-MkW ds’kocfyjkegsMxsokjL;½ tUefnol%
11-Hkkjrs izpfyRlaoRljk.kka izFkefnua Jhd`".klaor~&‡„†Œ]  ;qxkCn%&‡ƒƒˆ]jk"Vh;’kd~ laor~&ƒ‹…ˆ rnuqlkja&31-03-2014
**pS=s ekls txn~ czãk lltZ izFkes·gfuA 
'kqDyi{ks lexzs rq rnk lw;ksZn;s lfrAA**   

vkReh;k% egkuqHkkok% !
*Iyoax*uolEoljL; pS= ’kqDy izfrink;k% gknZa 'kqHkk'k;k%A

o"kZa uoa uofopkjlefUora L;kr~]o"kZUuokfu p 'kqHkkfu fnus fnus u%A
o"kZk|iq.;frfFkjLrq p eaxyk;]o"kZa lqlaLd`reFkkLrq p Hkkjrh;e~AA

uoo"kZ% Hkorka thous mUufra le`f)a uofopkja p vku;sr~ A

Hkonh;% ¼'kqHkkdka{kh½
MkW- pkScs jRukdj% ^^f=iq.M%^^¼laLd`rkpk;Z% jaxdehZ p½
lh &14@3 fjQk;ujh&vkoklh;&ifjlj% chuk] e-iz-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें