मंगलवार, 21 जुलाई 2015

Assembly talk on Act – act in the living present 20.7.15


Assembly Talk on Act – act in the living present 20.7.15Act,
Act – act in the living present
We must work in the present. Because the present is something very much alive.
xrs 'kksdks u drZO;a Hkfo";a uSo fpUr;sr~A orZekusu dkysu izorZUrs fop{k.kk%AA
tks chr x;k lks chr x;k ml ckr dk ihNk dkSu djs \    
tks rhj deku ls fudy x;k ml rhj dk ihNk dkSu djs \
It is immediately before us. Every moment we are up against unforeseen difficulties or perhaps the hostility of people. These are the living realities of life. We must bury  the dead past. To do the maximum work it is necessary to fill every moment of the immediate present with some work of 'noble note'. To act in the living present has other advantages.
'o% dk;Ze| dqohZr~ iwokZg~.ks pkijkfg~ude~A u fg e`R;q% izrh{ksr~ d`ra okI;k·Fkok·d`re~AA
dky djs lks vkt dj vkt djs lks vcA iy esa ijyS gks,xh cgqfj djSxks dc \
It makes for steady and continuous progress. Let us remember that the heights of greatness were not reached by our leaders by a sudden flight. It involved long, laborious and patient work from day to day.
tc deZizsj.kk ls izsfjr mUeRr y{; cu tkrs gSaA
rc deZohj ds iFkdaVd e[key ljh[k cu tkrs gSaAA
So, we must use our present properly.
;g tUe gqvk fdl vFkZ vgksA le>ks ftlesa ;g O;FkZ u gksA
dqN rks mi;qDr djks ru dks A uj gks u fujk'k djks eu dksAA
If we take care of our present, definitely our future will be bright and brilliant.

l/kU;okn--- MkW- jRukdj pkScs **f=iq.M** ¼laLd`rkpk;Z Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk e-iz-½

गुरुवार, 2 जुलाई 2015

Word file for Vande mataram BookvkHkkj---------------------------
ys[kd dh dye ls --------------------------------------------
eSa dqN fy[kwW blls iwoZ oUnuk djrs gq, vkHkkj izdV djuk pkgrk gwW] ml jk"Vªnso ^^Hkkjr^^ dh tks ^^Hkk bfr vkHkk dkfUr% vuUrizdk’k% rfLeu~ jr% yhu% fueXu% bfr Hkkjr%** gSA tks Hkwnso] Hkwnsoh] Hkkjrh] i`Foh] /kjrhekWaa] Hkkjrekrk vkfn vusd :iksa esa LrqR; gSA                                                                                                      nqxkZn’kizgj.k/kkfj.kh------------                                                                        deykdeynyfogkfj.kh----                                                                                         vkSj ok.khfo|knkf;uh-------gSA fgeky; mldk eLrd gSa] xkSjh’kadj f’k[kkA d’ehj fdjhV gS] fnYyh fnyA iatkc o caxky nks fo’kky da/ksA foU/;kpy dfV gS] ueZnk dj/kuhA dU;kdqekjh mlds pj.k gSaA jRukdj mlds ix i[kkjrk gSaA lq/kkdj vkSj fnokdj mldh vkjrh mrkjrs gSaA mldk dadj dadj ’kadj gSA mldk fcUnq fcUnq xaxkty gSA ftlds mRrj fn’kk esa f’k{kk&laLdkjks ls ifjiw.kZ] e;kZnk iq#"kksRre Hkxoku Jhjke o ;kksxs’oj Jhd`".k dh tUeHkwfe] HkwrHkkouf=iq.M Hkxoku fo’oukFk dh ikou Hkwfe] xaxk&;equk &ljLorh ufn;ksa ls flafpr] mRrjizns’k esa tenfXuiqj tuin ds Hkxoku xkSjh’kadj o ckck/khjnkl dh HkfDr ls Hkkfor lqtkuxat {ks=LFk dUgsykMhy] pmjkekrk] lalkjh eS;k ,oa cjeckck egkjkt vkfn dh N=Nk;kfLFkr xzke xksikyiqj dh ikou olqU/kjk tgkWa ia0 Jhjkecgksj pkScs&Jherh izHkkorh nsoh ds ØksMljksoj es vkidk tUe gqvkA
rRi’pkr~ f’k{kk laLdkj ds izfr iw.kZtkx:d vuq’kklufiz; ukfjdsyln`’k n`<ozrh rkr ¼T;s"BfirkJh½ ftUgksus igyh d{kk esa gh tc e/;kodk’k ds nkSjku izkFkfed fo|ky; eqLrQkckn ls pksjh ls Hkkxdj ?kj vk gh jgk Fkk fd rkr ¼T;s"B firk Jh jkef’kjksef.k pkScs ^^NksVdk ckcw^^½us iq=eksgklDr ekr`g`n; dh ijokg fd, fcuk gkFk esa ykBh ysdj nks fdyksehVj ls vf/kd nkSMkrs gq, rc rd ihNk fd;k tc rd fd iqu% eq>s esjs izkFkfed fo|ky; eqLrQkckn ugha igqWpk fn;kA cjlrs ikuh es Hkkxrs gq, Hkhax tkus ds ckotwn mYVs ikWo iqu% d{kkf’k{kd Jh jkev/kkj flag ds lqiqnZ djds gh ne fy;kA mlds ckn eSa dHkh Hkh fcuk vuqefr ds fo|ky; ls Hkkxus ds ckjs es lksp Hkh u ldkA og vuq’kklu ,oa mnkj mxzrk vkt Hkh esjk ikFks; cuk gqvk gSaA
blh J`[akyk es d{kk rhu rd esjh i<kbZ dk lEiw.kZ Hkkj ogu djus okys esjs iwT; dDdk Jh jkeykSVu pkScs tks tqykbZ ds izFke lIrkg es eq>s lkFk ysdj cktkj tkrs vkSj Lo;a vui< gksdj Hkh esjh nqn~/kh] iV~Vh] iqLrd] dkih] dye vkfn lEiw.kZ lkexZzh [kjhndj viuk f’k{kkizse n’kkZr]s ,sls ckyizseh pkpk ftudk lg;ksx gesa vkt Hkh vgfuZ’k izsfjr djrk gS] muds izfr eSa viuh iw.kZ lefiZr HkfDr Hkkouk izdV djrk gwWA Hkzkrk Jh fnokdj pkScs ,oa Jh lq/kkdj pkScs] vkfn ds izfr Hkh eS viuk vkHkkj C;Dr djrk gwWA
izkr%Lej.kh;k] lk;aoUnuh;k] fd’kksjkoLFkk esa Loikfyr lq[klkSHkkX;nk=h xkSekrk ftldk nksgu T;s"B Hkzkrk Lo0 jkenqykj pkScs *i.Mk* vkSj esokyky gfjtu ds vykok dksbZ vU; ugha dj ikrk Fkk] tks gekjs fy, lk{kkr~ dke/ksuq gh Fkh] xkspkj.k ds le; ftldh ihB ij iqLrd j[kdj fd;k x;k v/;;u vkt Hkh vfeV gS rFkk thouikFks; cuk gqvk gSA ftldh d`ik ls gekjk ifjokj v|kof/k izxfriFk ij vxzlj gS] ,slk ijensoky; o pyrk fQjrk vkS"k/kky; iapxO;kfn ls cy& cqf)&fo|k&Js; iznkrk ml xksekrk dks eSa lk"Vkax iz.kke djrs gq, HkfDriwoZd d`rKrk izdV djrk gwWaA
lkaLd`frd {ks=ksa ds izfr cky o ’kS’kokoLFkk es izksRlkgu gsrq T;s"B Hkzkrk Jh jkenkSM pkScs] xq#tu&JhNksVsyky iVsy v#vkW ¼twfu;j gkbZ Ldwy eqLrQkckn]m0iz0½] Jh jkeef.k pkScs ¼,dkMeh  vkWQ vkn’kZ Ldwy eqLrQkckn½] eq>s mik[; **f=iq.M** uke ls foHkwf"kr djus okys fo}n~e.Mye.Mu ,oa fo|kokfjf/k Jh vkse izdk’k ik.Ms; ¼jk"Vªh; b.Vj ehfM,V dkyst lqtkuxat½] Jh gfj'pUnz ikBd] Jh czãnso pkScs ds izfr d`rKrk izdV djrk gwWaA
dUgsykMhy] pmjkekrk] lalkjh eS;k ,oa cjeckck egkjkt vkfn dh N=Nk;kfLFkr xzke xksikyiqj dh ikou olqU/kjk ds i'pkr~ e/;izns'k ds lkxj dh ekVh vkSj lkxj fo'ofo|ky; ds laLFkkid MkW- gjhflag xkSj ds izfr HkfDriwoZd d`rKrk izdV djrk gwWaA
iqu'p ekekJh v#.k dqekj f=ikBh ,oa Jh ijekuUn f=ikBh] Mk-jk/kkoYyHk f=ikBh] lqJh fot;k dkusV~dj ¼lnkuUn ek/;fed ’kkyk jkeiqjk] lkxj]e0iz0½] MkW- bPNkjke f}osnh] nhnh ekWa lk/oh _rEHkjk] jke Hknzkpk;Z th egkjkt] lUrks"k lkgw] fj"ku Hkkj}kt] jktsUnz iVSfj;k] uoy feJk rFkk y{ehukjk;.k misUnz th vkfn ds izfr vkHkkj C;Dr djrk gwWaA                     
=qfV gks tkuk ekuoLoHkko g]S vr% ftudk ;gkWa ukeksYys[k ugha gks ik;k mu izR;{k ,oa ijks{k lg;ksfx;ksa dk Hkh eSa l/kU;okn vkHkkj izdV djrk gwWa ,oa vk’kk djrk gwWa fd vki lc vius ’kqHkdkeukvksa lq>koksa ,oa ’kqHkk’kh"kksa] ls gesa vuqxzghr djrs jgsaxsA        
& jRukdj 

dfo dk oa’k o`{k
dfo MkW- vkj-lh-f=iq.M ds iwoZt ewyr% xq# xksj[kukFk dh ifo= LFkyh xksj[kiqjLFk **u;s dk iwjk** ds Louke/kU; lj;wikjh.k pkScs ¼prqosZnh½ czkã.k Fks] tks pkjks osnks ds Kkrk rks Fks gh ij izeq[kr% ;tqosZn ikBh fo}ku~ FksA tks v/;;u ds lkFk&lkFk Kku ds izpkj o izlkj gsrq lnSo rRij jgsA
dkykUrj esa  muds iwoZt fu/kh vkSj vkSj uUnyky us djkSjk] lykjiqj] pkScsiqj ¼ftyk& tkSuiqj] rglhy&eNyh’kgj ds vUrxZr½ vkfn xzkeksa dks viuh deZHkwfe cuk;kA  muds vusd iq=ksa us jkT;kJ; ,oa Jsf"Blg;ksx rFkk HkDrksa dh bPNkuqlkj lykjiqj] pkScsiqj] xksikyiqj vkfn xzkeksa dks viuk LFkkbZ vkokl] HkwLokfeRo vkSj d`f"kdk;Z dks Hkh Kku ds vknku&iznku o deZdk.M ds lkFk&lkFk izkjaHk fd;kA ftuesa dqN yksxksa ds vuqlkj ije dk#f.kd o lektlsoh tuizseh fu/kh dk uke foJqr gSA ftuds }kjk fufeZr rkykc vkt Hkh ijxuk xM+okjk vUrxZr xksikyiqj xzke esa fo|eku gSA ftls ^^fu/kh dk rkjk^^ dgrs gSA izkjaHk ls gh ;s lCk lqizfl) xksikyd] f’koksikld o ’kSoerkoyach f=iq.M/kkjh czkã.k FksA
             
xksikyiqj esa vkus okus loZizFke oRlxks=h; pkScs czkg~e.k **ijlu** FksA ftuds nks iq= Fks&}kjdk izlkn o jke vorkjA jke vorkj pkScs ?kksMs+ ls pyrs FksA budh lUrkuksa esa lEHkor% iqf=;kWa gh FkhaA }kjdk izlkn yC/kizfr"B fo}ku o deZdk.Mh  czkg~e.k FksA ftUgksaus xksikyu ,oa d`f"kdk;Z djrs gq, xksikyiqj esa gh thou O;rhr fd;k vkSj vius ?kj ds gh ikl esa vkJ; nsdj /kksfc;ksa dks clk;kA vkids }kjk iz;qDr 'ka[k vkt Hkh muds oa'kt jktef.k PkkScs **c[kkuh iafMr** ds ikl lk{; ds :i esa lqjf{kr gSA vkids rhu iq= gq, & dM-snhu] x;knhu] vkSj BkdqjnhuA dM-snhu vius le; ds Js"B dkuwufon Fks ftUgksaus ednwe iklh ds eqdnesa dh iSjoh jktk flaxjkeÅ ds U;k;ky; esa djds eqdnek thrk FkkA ftuesa ls x;knhu Hkh mRre f’k{kktZu dj bUnkSj ¼e/; izns’k½ ds vWxzsth Ldwy **ukWeZy Ldwy vkWQ bUnkSj** esa v/;kiu dk;Z djrs gq, ns’k o lektlsok ds dk;Z djrs jgs vkSj Hkkjr o"kZ ds g`n;{ks= bUnkSjuxj esa viuh ikf.MR;irkdk QgjkbZ   rFkk izFke iq=h jke nqykjh ds tUe ds dqN gh o"kksZa ckn viuh bgyhyk lEiUu dj nhA r`rh; iq= Bkdqjnhu cM-s ljy] lgt o lk/kqizd`fr ds d`"kd FksA dM-snhu ds ijelkekftd nks iq=ksa esa ls izFke jke fugksj pkScs gq,] tks fd yxkrkj iSarhl lky xzkeiz/kku jgus ds lkFk dq’ky jaxdehZ ds :Ik esa vkt Hkh yksxksa ds fy, J)kLin gSaA f}rh; iq= jke f’kjksef.k pkScs vuq’kklu ,oa Hkzkr`izseh jgsA Bkdqjnhu&bljkth ds nkEiR;kuqjkxjllkjljksoj esa rhu ljflt leqn~Hkwr gq, &izFke vfr lkekU; ,oa ifjJe’khy jkefd’kksj **usrk**] f}rh; vkRekuq’kklh ,oa la?k"kZ’khy jkecgksj **’kkL=h**] r`rh; ohrjkx ,oa d`ikyq’khy jkeyoV **cjeckck**A jke f’kjksef.k pkScs ds jkenqykj] jkenoj-] lw;Zef.k rhu iq=ksa ds jktef.k] ’ks"kef.k] vf[kys’k lqHkk"k] fouksn] deys’k] vjfoUn] ih;w"k vkB iq= gSaA jkefd’kksj **usrk**ds ,dek= iq= jktsUnzizlkn ds iq= vfiZr gSaA ia0 jkecgksj pkScs **’kkL=h** & izHkkorh ds fnokdj ds vuUr vkSSj vkfnR;] lq/kkdj ds vjfoUn] jRukdj ds ,dek= iq=hjRu _rEHkjk gSA buesa jRukdj ¼ iw.kZuke& jRukdj pkScs **f=iq.M**½ gh izLrqr d`fr ds dfo gSaaA
dfooj Jh f=iq.M dk ekr`i{k oa’ko`{k Hkh yC/kizfr"B o le`)’kkyh jgk gSA fo’oLrlw=ksa ls izkIr tkudkjh ds vuqlkj ia0 /kkSrky nhf{kr ds v;ks/;kizlkn vkSj v;ks/;kizlkn nhf{kr ds iq= x;k izlkn nhf{kr gq,A tks LFkkbZ:Ik ls tkdj ftyk&tkSuiqj rglhy&efM-;kgw vUrxZr ckjhxkWo usoknk jsYos LVs’ku ds ikl HkkSjkl xzke ds fuoklh gks x;sA ftuds iq= eFkqjkizlkn nhf{kr dh pkj larkusa nks iq= vkSj nks iqf=;kWa gqbZaA buesa izFke f’koewfrZ o f}rh; N=iky gq,A ’kkf.MY;xksf=; ia0 N=iky nhf{kr & pUnzkorh dh pkj larkuksa vejkorh] izHkkorh] lnkuUn ¼v#.kdqekj½] o ijekuanA ftuesa  vejkorh] lnkuUn ¼v#.kdqekj½] o ijekuan ds lfork] jkds’k] fnus’k] lfjrk] jfo] jatuk] lqjs’k] lquhrk] uhjt] o"kkZ] _rq] iadt] fu/kh] jkgqy] xxu] dfork iq=&iqf=;kWa gqbZaA buesa ls Jherh izHkkorh&Jh jkecgksj pkScs ds pkj lUrkuksa izHkkdj] mfeZyk] fnokdj] lq/kkdj] jRukdj esa ls fpjatho jRukdj ¼ iw.kZuke& jRukdj pkScs **f=iq.M**½ gh izLrqr d`fr ds dfo gSaaA
                                                                      & Jherh fcUnw pkScs
 dfo@ys[kd dk ifjp;  ¼y{ehdkUr xksLokeh ¼jaxdehZ ½ & lkxj] e-iz- ds 'kCnksa esa ½                                                                   
  ns’k dh vH;qUufr esa fdlh ,d {ks= }kjk ns’klsok djus okys rks cgqr ls yksx gS ij ,sls fojys gh gksrs gSa tks fofo/k {ks=ks ls] fofo/k vk;keksa es ns’k o lekt dh lsok djrs gq, lkfgR;  dyk foKku f’k{kk laLdkj vkfn cgqfo/k lakLd`frd mUufr esa n`< ladYiks ds lkFk tqVs jgrs gS] vkSj  bl dlkSVh ij jk"VªHkfDr Hkkoukvks ls ifjiw.kZ] lektlsoh] f’k{k.kkuqjDr ,oa lg`n; O;fDrRo ds /kuh  MkW- jRukdj pkScs ^^f=iq.M** iw.kZr% ’kq) dqUnu vkSj okLrfod jRukdj gaSA                                                                            
 vkidk tUe ;qxkCn &5078] fodzeh laor~&2033 vkSj jk"Vªh;’kd~ laor~&1998] vkf’ou ’kqnh 4 lkseokj dks izkr% 5 cts czãeqgwrZ dh ikou csyk es oRL;xks=h; mPp /kkfeZd o lakLd`frd yC/kizfr"B lj;wikjh  prosZnh czãdqy es mRrjizns’k ds tenfXuiqje~ ¼tkSuiqj½ ftys ds eqLrQkckn i=ky;kUrxZr ifo= xzke xksikyiqj dh ikou /kjk ij gqvkA ftudk ifjp; fy[krs gq, eS vius dks fuEu ’kCnksa ds lkFk xkSjokfUor eglwl dj jgk gwwWA                                                                                         
uke & MkWa- jRukdj pkScs ] mik[; & f=iq.M        
 ¼bZesyirk&dr.rc.tripund@gmail.com½                                                                           firk dk uke & Jh vkj- ch- pkScs                  
ekrk dk uke & Jherh LoxhZ;k izHkkorh pkScs                                                       
 /keZiRuh & Jherh fcUnq pkScs
¼bZesyirk& binduratnakarchaubey@gmail.com½ 
iq=hjRu& _rEHkjk vkSj olqU/kjk                                         
tUefrfFk &     10 twu 1976 ¼okLrfod vf’ou lqnh 4 fodzeh laor~&2033] izkr% 5 cts½           
orZZeku xfrfof/k;kWa & v/;;u v/;kiu] laLd`r izpkj&izlkj] jpukRed ys[ku&izdk’ku ,oa jaxdeZ  
orZeku irk & lh&14@3 fjQk;ujh vkoklh; ifjlj chuk]lkxj]e-iz- taxenwjok.kh dz0- 9039984171 lEizfr & laLd`rf’k{kd ,oa izkFkZuk izHkkjh& Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk ¼lkxj½ e-iz-                                              ’kS{kf.kd ;ksX;rk;sa &
dz
d{kk;sa
o"kZ
Js.kh     
izfr’kr
cksMZ@fo’ofo|ky;
1-
gkbZLdwy
1991
321@600
f}rh;
53-5
ek/;fed f’k{kk ifj"kn~ mRrjizns’k
2-
baVjehfM;sV
1993
261@500
f}rh;
52-2
ek/;fed f’k{kk ifj"kn~ mRrjizns’k
3-
ch-,-
1996
1046@1800
f}rh;
58-11
iwokZapy fo’ofo|ky; tkSuiqj m-iz-
4-
,e-,-¼laLd`r½
1999
571@800
izFke
71-3
MkW- gjhflag xkSj fo-fo- lkxj e-iz-
5-
ih-,p-Mh-
2005
funsZ'kd&izks- jk/kkoYyHk f=ikBh
MkW- gjhflag xkSj fo-fo- lkxj e-iz-
6-
ch-,M-
2006
710@1100
izFke
64-54
MkW- gjhflag xkSj fo-fo- lkxj e-iz-
vfHk#fp&  v/;;u&v/;kiu] lekt&dY;k.k] jk"Vª&psruk] /keZ&tkxj.k] laLd`fr&laj{k.k o jaxdeZ            vkfn dk;ksZ es Hkkx ysuk ,oa lg;ksx nsuk] jpukRed ys[ku ] izdk’ku o lEiknu vkfnA                            
izeq[k miyfC/k;kWa &                                                                                      loZJs"B f'k{kd lEeku 2007] dhfrZdkO; vyadj.k  2008]  Lofyf[kr fgUnh ukVd /keZ;q)---,d vkSj dzkfUr izdkf’kr&2009 ] ,oa lkFkZd xkSjo eap chuk }kjk iqjLd`r 2010 ] Jhd`".k ljy lEeku&2010]
Lofyf[kr 'kks/kxzUFk&vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; izdkf'kr &2013                                       15 o"kksZa ls lrr~ f’k{k.kdk;Z ,oa 10 o"kksZa ls UkkV~; ,oa ljy laLd`r laHkk"k.k dk izf’k{k.kdk;ZA                                                                    fgUnh ,oa laLd`r Hkk"kk ds 75 ls vf/kd ukVdksa] ,dkafd;ksa] izgluksa ,oa u`R;ukV;ksa dh 100 ls vf/kd izLrqfr;ksa esa vfHku;] funsZ’ku] eapik’oZ] izfr;ksfxrk fu.kkZ;d ;k fo’ks"k lg;ksx A ;Fkk volj vdk’kok.kh ,oa nwjn’kZu ls dk;ZØeksa dk izlkj.k] JhxhrkHkkjrh Jhd`".k lsok lEeku 2013

izeq[k izf’k{k.k ¼izf’k{kkFkhZ ds #i esa½ &                                                                       
 1- lu~ 1995 dk’kh{ks= m-iz- es fo|kHkkjrh }kjk vk;ksftr vkpk;Z izf’k{k.k oxZ A                                      
2-- lu~1999 laLd`rfoHkkx fo’ofo|ky; lkxj }kjk vk;ksftr laLd`rlaHkk"k.kizf’k{k.kA                                  
3- lu~2000 jk"Vªh; Lo;alsod la?k lkxj }kjk vk;ksftr izkFkfed la?kf’k{kk oxZ dslyh] lkxj e-iz-A             
4- lu~2000 laLd`rHkkjrh ubZfnYyh }kjk vk;ksftr20fnolh; vf[kyHkkjrh;laLd`rizf’k{k.k f'kfojA  HHHhhhhhhh                          
 5- lu 2002 o 2003 laLd`rHkkjrh Hkksiky }kjk vk;ksftr10fnolh; laLd`rf’k{kdizf’k{k.k f'kfoj A                            
 6-- lu~2005 jk"Vªh; Lo;alsod la?k lkxj }kjk vk;ksftr izFkeo"kZ la?kf’k{kk oxZ ixkjk] lkxj e-iz-A                  
7- twu 2006 ,l-ih-tSu xq#dqy m-ek- vkoklh; fo|ky; [kqjbZ es VhplZ Vsªfuax izksxzkeA                      
 8- ebZ 2008 es iwuk egkjk"Vª es VhplZ Vsªfuax izksxzke A                                                        
 9- lu~2011 jk"Vªh;Lo;alsodla?k lkxj }kjk vk;ksftr f}rh;o"kZ la?kf’k{kkoxZ ’kkjnkfogkj]Hkksiky e-iz-  HHHhhhhhhh 

izeq[k izf’k{k.k ¼izf’k{kd ds #i es½ &                                                                              
 1- lu~ 1999ls 2005rd 7 ;k 10 fnolh;ukV~;izf’k{k.kf’kfojksa dk izf’k{kd]la;kstd ds #i es lapkyuA                        
2- lu~ 2000 ls 2008 rd 10;k 15fnolh;laLd`rlaHkk"k.kf’kfojksa dk izf’k{kdla;kstd ds #i es lapkyuA                  
3- 23 ls 31 tqykbZ 2004 es jkT;Lrjh; laLd`rf’k{+kdksUeq[khdj.k dk;ZØe Hkksiky es f’k{kdizf’k{k.k oxZA                       
4- 16 ls 20 fnlEcj 2004 es ftyk Lrjh; laLd`r f’k{kd izf’k{k.k f’kfoj lkxj es f’k{kdizf’k{k.k oxZA                         
 5- 2002 ls 2005 ekuolalk/kufodklea=ky; Hkkjrljdkj v/khu jk"Vªh; laLd`r laLFkku ubZfnYyh }kjk  
   lapkfyr vuksSipkfjdlaLd`rf’k{k.kdsUnz ¼lka/; laLd`r fo|ky;½jef>fj;k lkxj dk izf’k{kd @ 
   vuqns’kd ds #i es lapkyuA                                                                                       
 6- 15 ls 30 twu 2007 es vkstfLouh mRd`"Brk fo|ky; neksg es f’k{kd izf’k{k.k dk;ZdzeA

dk;kZuqHko &                                                                                                             1-  oanukizeq[k&tuf’k{kk lfefr ¼ljLorh f’k’kq eafnj½ftyk tkSuiqj m-iz-A                              
 2-  laxhr oknu ls baVjfefM;sV vr% oknu dk izkFkfed vuqHkoA                                             
3-  lnL; ,oa lw=/kkj & ;qok jax ifj"kn~ xksikyiqj] tkSuiqj m-iz-A
4-  9 o"kZ dh vk;q ls vkt rd lrr~ ukV~;deZ¼vfHku;@funsZ’ku vkfn½rFkk lkaLd`frd dk;Zdzeksa ds             
    lkFk1999ls izfro"kZ ukV~;izf’k{k.kf’kfojks ,oa ljylaLd`rlaHkk"k.k f’kfojksa dk lapkyu o la;kstuA                                                                            
5-  jaxeph; dk;Zdzeksa dk eap lapkyu] LrEHkys[ku] iqLrd&ys[ku] QzwQjhfMax] izdk’ku o lEiknu A                      
6-  lapkyu ,oa ekxZn’kZu &jRuHkkjrh] r#.k lkaLd`frd dykeap ,oa ;qok fFk;sVj xzqi lkxj] e-iz-A                                                              
7-  nkf;Ro&uxj ckSf)dizeq[k lkxj] ftyk izpkjizeq[k [kqjbZ ,oa ftyk ifjokjizcks/ku izeq[k chuk e-iz-A
8-  dykdkj ,oa lnL;&ukV~; ifj"kn~ fo'ofo|ky; lkxj] Hkjreqfu jax'kkyk o jax[kkst ifj"kn~ lkxjA                                                
9-  lkaLd`frdizHkkjh & ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-A jaxeaph;Li/kkZfu.kkZ;dA
10- izkFkZukizHkkjh&Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk¼miiz/kku&vk;Z izknsf'kd izfrfuf/k milHkk½A

’kS{kf.kd ¼ v/;kiu ½ vuqHko &                                                                                      
 ¼1½ vkn’kZ f’k’kq f’k{kk fudsru xksikyiqj] tkSuiqj] m-iz-A & 1994                                                  
 ¼2½ jkds’k dqekj flag twfu;j gkbZ Ldwy djxSy tkSuiqj] m-iz-A & 1995                                            
¼3½ ljLorh f’k’kq eafnj izfrekfoltZu?kkV u[kkl] tkSuiqj m-iz-A   &  1996                          
 ¼4½ xk;=h fo|k eafnj chuk lkxj e-iz-A &  1997                                                ¼5½ lnkuUn ek/;fed fo|ky; lkxj e-iz-A & 1997&2003 rd                                                  
¼6½ ljLorh f’k’kq eafnj jef>fj;k lkxj e-iz-A & 2003 rd A                                                         
 ¼7½ Jh ljLorh m-ek- fo|ky; chuk] lkxj e-iz-A & 2004 & 2005 rdA                                  
 ¼8½ ekuOklalk/kufodklea=ky; Hkkjrljdkj v/khu jk"V~h;laLd`rlaLFkku ubZ fnYyh }kjk lapkfyr - 
    vukSipkfjdlaLd`rf’k{k.kdzsUnz dk izf’k{kd¼ vuqns’kd½ds :Ik esa lapkyu& 2002ls 2004rd                 
¼9½ ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ esa O;k[;krk A & twu 2006 & twu 2009                  ¼10½ lu~ 2002 esa 1 o"kZ lnkuan ek/;fed fo|ky; lkxj esa iz/kkukpk;Z ,oa lu~ 2007 esa vkstLouh             mRd`"Vrk fo|ky; neksg esa miizkpk;Z ds in ij fu;qDr gksdj Ikzkpk;Z ds #i esa dk;Z fd;kA   

Ekq[; vfHk;ku &
¼1½ ukV~; ,oa laLd`rlaHkk"k.k izf’k{k.k f’kfojks dk lapkyu] laLd`r Hkk"kk ,oa jaxdeZ dk izpkj izlkjA          ¼2½ ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; Hkkjr ljdkj ds }[kjk iznRr izkstsDV ds varxZr ^^dYio`{k**    ^^oSaKkfud laLd`re~**,oa^^HkxonTtqde**ukVdks dh 25 Qjojh ls 17 ekpZ 2000 ds e/;     e/;izns’k o NRrhlx< ds 10 uxjks es 30 izLrqfr;kWa dhA                                             
 ¼3½ e/;izns’k dyk ifj"kn }kjk iznRr izkstsDV ds varxZr½ e/;izns’k dyk ifj"kndh jax;k=kUrxZr         ckyk?kkV e-iz-¼uwru dyk fudsru½es ,d nzksinh vkSj ukVd dh iw.kZkdkj ukV~;izLrqfr;k dhA          
¼4½ Etv e/;izns’kds LVst esfu;k dk;Zdze es muds fo’ks"k vkea=.k ij dk;Z dj viuh izLrqfr nh]    ’kwfVax 29-8-03]  izlkj.k 14-9-03 jfookj izkr% 10 cts gqvkA                                                    
¼5½ vf[ky Hkkjrh; uoksfnr izfrHkk lekxe ¼laLd`r ukV~; Li/kkZ ½ lkxj esa yxkrkj 2 o"kZ  ds iqjLd`r        ukVdksa esa vfHku;A                                                                            
 ¼6½ jkT; vksiu ;qok mRlo ¼fgUnh ,dkadh ukV~; Li/kkZ ½ lkxj o Hkksiky esa yxkrkj 3 o"kZ  ds     iqjLd`r LofunsZf’kr ukVdksa esa vfHku;A

lEeku@iqjLdkj &
¼1½ Hkk"k.k &x.kra= fnol lekjksg jk"Vªh; b.VjehfM,V dkWyst lqtkuxat]tkSuiqj]m-iz-26-01-1992               
¼2½ dforkikB & x.kra= fnol lekjksg jk"Vªh; egkfo|ky; lqtkuxat] tkSuiqj]m-iz- 26-01-1994              
 ¼3½ laLd`r vfHkusrk &MkW gfjnRr ’kekZ ¼bykgkckn½ MkW-gjhflagxkSjfo’ofo|ky; lkxj e-iz-1997               
 ¼4½ ’yksdikB] Hkk"k.k o fucU/k & HkoHkwfr lekjksg thokth fo’ofo|ky; Xokfy;j]e-iz-]   1997                
 ¼5½ laLd`r izglu &uoksfnrizfrHkklekxe MkW-gjhflagxkSjfo’ofo|ky; lkxj e-iz-   1999&2000                            
¼6½ Js"B jpukdkj & ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji= chuk lkxj e-iz-              2000           
¼7½ vkn'kZ f’k{kd & lnkuUn ek/;fed fo|ky; jkeiqjk] lkxj e-iz-                    2001             
 ¼8½ ,dkadh & jkT; ;qok mRlo [ksy ,oa ;qod dY;k.k foHkkx e-iz-ljdkj      2002 & 2004                 
¼9½ u`R;ukV~; & ia0 ds-lh-’kekZ mRd`"V m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-          2007&2008                  
 ¼10½ loZJs"B f’k{kd & ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-           2007                  
 ¼11½ dhfrZdkO; vyadj.k & izfrHkk laxe Hkksiky e-iz-                               2008                
 ¼12½ Jhd`".k ljy lEeku & lkFkZd xkSjo eap chuk lkxj e-iz-                      2010
¼13½ xhrk 'kks/ki= Li/kkZ & fo'o xhrk izfr"Bkue~ mTtf;uh                         2012
¼14½ JhxhrkHkkjrh Jhd`".k lsok lEeku & fo'o xhrk izfr"Bkue~ mTtf;uh vf[ky Hkkjrh; xhrk
                                     egksRlo izfr"Bku chuk lkxj e-iz-        2-013

d`fr;kWa ¼jpuk;sa ½ & izdkf’kr &                                                                                        ukVd
/keZ;q)---,d vkSj dzkfUr ¼ukVd½2009   ----iqjLd`r 2010                                                                    

Lofyf[kr 'kks/kxzUFk&vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; &2013                                             
 eqDrd&csrkc /kMdrk NksM ds fny dks nwj u tkuk&ik0 chuk dk vkWpy l0i= chuk]26-01-2000              
dfork&ekr` vpZuk & Jhd`".k dk Hkkjr& jk"Vªdfo Jhd`".k ljy t;arh lekjksg chuk01-01-2010     ns'kHkfDr ls vksrizksr {kf.kdk;sa & deZHkwfe Jhd`".k dh&jk-Jh-l- t;arh lekjksg chuk]e-iz-01-01-2011           
iz;k.kxhr&ohj rqe c<+s pyks& ;g dSlk Jhd`".k dk Hkkjr& jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2012
dfork&nq"Vksa dk lagkj dj&Hkkjr ds Jhd`".k & jk-Jh-l- t;arh lekjksg chuk]e-iz-01-01-2013
ns'kxkku&gs Hkjr!rqe iq#"k egku& Jhd`".k dh Hkkjrekrk& jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2014


ys[k &                                                                                          1- 'kks/ki=&ukV~;deZ vkSj cky dykdkj & Lekfjdk cky jax e.My mLrkn vykmn~nhu [kWak laLd`fr     -                                      ,oa dyk ifj"kn~ Hkksiky]laLd`fr ea=ky; e-iz-  2003                               
2- ewWaNghu mRiUu gksa Dyhao uiqald uhp&ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji= chuk e-iz- 26-01-2000                    
3- f’k{kk ds vkbus esa f’k{kd & lkIrkfgd inpki lekpkji= lkcwyky ekdsZV lkxj e-iz  4-9-2000            
4- Jhjke dh loZO;kidrk¼fo’o ds fofHkUu ns’kksa esa jke½&nSfudvkpj.k lekpkji= lkxj 8-10-2000                  
5- iw.kZr% oSKkfud Hkkjrh; lLd`fr o /kkfeZd d`R;&lk0 inpki lekpkji= lkxj e-iz  16-10-2000          
6- pyks pysa xhrk dh vksj ¼xhrk dk vuklDr deZ;ksx½&nSfud vkpj.k lekpkji= lkxj 7-1-2001                 
7- vktknh [ksy er le>ks cMh eqf’dy ls vkbZ gS&ik0 chuk dk vkWpy l0i= chuk]e-iz- 15-08-01       
8- fQj Hkh esjk Hkkjr egku & ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji=chuk lkxj e-iz-      15-08-2003     9- fQj Hkh Hkkjr ns’k egku & lkIrkfgd inpki lekpkji= lkcwyky ekdsZV lkxj e-iz  15-8-2003   
10- HkkbZ&cgu ds vVwV izse dk ifjpk;d R;kSgkj&lkIrkfgd inpki lekpkji= lkxj16&22-8-1999                 
11- 'kks/ki=&laLd`r ukV~;deZ ¼uk~;’kkL=½ dk yksdukV~;¼ukSVadh ½ij izHkko&=Sekfldh ukV~;e~                                           vad&54 ¼laLd`r½ laLd`r foHkkx fo’ofo|ky; lkxj ] e-iz-   2004                   
12- gekjs jk"Vªh; LokfHkeku dk izrhd Hkkjrh; uoo"kZ&lkIrkfgd inpki lekpkji= lkxj e-iz-2007       
13- lkaln n`< ladYiokyk gks & nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-               10-08-1999            
14- Lora=rk dh lkFkZdrk & nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-                   15-08-2009   
15- ifjorZu ds nkSj ls xqtjrk gksyh dk R;kSgkj&lka/;nSfud lkxj>hy lekpkji= lkxj23-3-2000            
16- vkvkscuk;sa xkWa/kh ds liuksadk Hkkjr&,d vf}rh; O;fDrRo&nSfud papy ;FkkFkZ lkxj 2-10-2000            
17- ?kV&?kV O;kih jke loZO;kih&lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkcwyky ekdsZV lkxj   9-10-2000 
18- laLd`r jaxeap dks ljdkjh izksRlkgu ugha&nSfud HkkLdj¼lkxj½ lekpkji= lkxj e-iz- 2-4-2001           
19- thou esa laLd`r dh mi;ksfxrk & nSfud vkpj.k ¼l`tu½ lekpkji= lkxj e-iz-    11-06-2001         
 20- xjhcksa dks yqVus ls cpk;sa &   nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-                8-7-2002     21- dSls euk;sa nhiekfydk R;kSgkj & lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkxj e-iz-        01-11-1999          
 22- nhikoyh dh egRrk ,oa y{ehiwtu&lka/;nSfud lkxj>hy lekpkji= lkxj e-iz-    10-11-1999         
 23-‘’kfDr gh rks ’kkfUr dk vk/kkj gS & lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkxj e-iz-     25-10-2004 
24- vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; & Lekfjdk vf[ky Hkkjrh; laLd`r lEesyu                                       ¼23&25-02- 2008½ fnYyh laLd`r vdkneh ubZ fnYyh 23&25-02- 2008                 
25- bPNk’kfDr dh ’kwU;rk &        nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-           05-06-2010                      
26 xksefgek% & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk ¼lkxj½ e-iz-  26-04-2012                       
27- oUns laLd`rekrje~¼,dkadh ½&izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 26-04-2012
28- lqjok.kha tuok.kha drZqe~ & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 2014
29- 'kks/ki=& Jhd`".k ljy % O;fDrRo ,oa d`frRo&Jhd`".k dh Hkkjrekrk&jkJhltl-chuk01-01-2014
30- laLd`rfoKkue~ & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 2015

izdk’kuk/khu&iqLrdsa&¼1½ oUns ekrje~ A ¼2½ _rEHkjk----dfork laxzgA ¼3½ ladYi+---
vizdkf’kr & ¼1½ xhr&15      ¼2½ Hktu&11   ¼3½ dfork &yxHkx50     ¼4½ ’yksd yxHkx13 
¼5½ dgkuh & ¼03½ & 1-tSls dks rSlk   2-f’k{kk vkSj ijksdkj    3-laLdkj                        ¼6½ izglu & ¼1½’kBs ’kkB~;a lekpjsr~¼laLd`r½] ¼2½vijkfo|ksRrekizglue~¼laLd`r½] ¼3½;s dSlh f’k{kk                           ¼7½ ,dkadh &jk[kh dh dle] t; f=iq.M] frjaxk [krjs esa] vkf[kj dc rd] t;rq Hkkjre~¼laLd`r½] oUns  
            ekrje~ ¼fgUnh½] oUns laLd`rekrje~¼laLd`r½] ;wuku] vkpk;Z pk.kD; egku] vktkn ikdZ
¼8½ ukVd &rdnhj dk QSlyk] ijkt;] t; f=iq.M] HkDr izohj] ’ka[kpwM o/k] vk;Z pk.kD; egku    ¼9½ egkukVd ¼ys[kuk/khu½&   Hkkjr ohjksa dh dgkuh lLrk [kwu egxk ikuh A