सोमवार, 30 दिसंबर 2013

DrRCT 2010 - 2011lu~ & 2010 bZ0 &                                                                                          11-    lEeku@iqjLdkj & Jhd`".k ljy lEeku & lkFkZd xkSjo eap chuk lkxj e-iz-}kjk  03&05 fnlEcj 2009 okfM;k lHkkxkj esa jk"Vªh; laLd`r laxks"Bh laLd`rfoHkkx fo’ofo|ky;  lkxj esa  27 ekpZ 2009 ¼fo’o jaxeap fnol ,oa uolaoRlj½ dks Lofyf[kr ,oa izdkf’kr rFkk 03&05 fnlEcj 2009 okfM;k lHkkxkj esa jk"Vªh; laLd`r laxks"Bh laLd`rfoHkkx fo’ofo|ky; lkxj esa foeksfpr ykdkfiZr ukV~;jpuk /keZ;q) ,d vkSj ØkfUr dk ,oa rnFkZ esjk lEeku gqvkA   01-01-2010

7-ns’kizse tkxj.k eap }kjk loksZn;Hkou chuk esa vk;ksftr dfolEesyu esa dforkikB fd;kA15-08-20010
lu~ & 2011 bZ0 &f’k{kd fnol ij laLd`rHkk"k.k] u`R;ukfVdk&lkSUn;Ze;h l`f"Vjs"kk] QSUlhMªs’k&y{ehckbZ
80-    laLd`rukVd&fot;rka Lons’k% dh ukV~;izLrqfrA