सोमवार, 16 दिसंबर 2013

DrRCT Documantary 2000lu~ & 2000 bZ0 &                                                                                               28-    efgyk Dyc fo-fo- lkxj e0iz0 esa larks"k th lkgw funsZf’kr izglu&gkL; pwMkef.k         ¼ys[kd& vekR; oRljkt½ esa dkSf.MU; dk vfHku; fd;kA      tuojh 2000                                                            
 29-    lnkuan ek/;fed fo|ky; jkeiqjk okMZ lkxj e0iz0 esa LofunsZf’kr ,dkadh &t; f=iq.M    ¼ckyukV~;] ys[kd&MkW vkj-lh-f=iq.M ½esa mn~?kks"kd o lw=/kkj dk vfHku; fd;kA26-01-2000                                     
30-       dkfynkl vdkneh fodze fo’ofo|ky; mTtSu e0iz0 esa larks"k th lkgw funsZf’kr izglu&   gkL; pwMkef.k ¼ys[kd& vekR; oRljkt½ esa dkSf.MU; dk vfHku; fd;kA    25-07-2000   31-    dkfynkl vdkneh fodze fo’ofo|ky; mTtSu e0iz0 esa larks"k th lkgw funsZf’kr izglu&      HkxonTtqde~       ¼ys[kd& cks/kk;u½ esa ’kkf.MY; dk vfHku; fd;kA        25-07-2000                                         
कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें