सोमवार, 23 दिसंबर 2013

DrRCT Teachers training in Khurai, One Act Play in Gurukul &Full lenth play/Dramma in Gopalpur U.P. 2006lu~ & 2006 bZ0 &

6-     f’k{kd izf’k{k.k dk;Zdze ,l- ih- tSu xq#dqy m-ek- vkoklh; fo|ky; [kqjbZ lkxj e-iz- esa Hkkx        fy;kA   16&18-06-2006
60-    Jh ik’oZukFk tSu xq#dqy vkoklh; mPprj ek/;fed fo|ky; [kqjbZ e0iz0 esa LofunsZf’kr     ,dkadh &d’ehj gS gekjk ¼ckyukV~;] ys[kd& MkW vkj-lh-f=iq.M ½ esa mn~?kks"kd o lw=/kkj dk     vfHku; fd;kA  15-08-2006
61-    xksikyiqj m-iz-esa LofunsZf’kr ukVd&egkjktk HkrZ`gfj ¼ys[kd& jk/ks’;ke dFkkokpd½ esa ;qojkt    fodzekfnR; dk vfHku; fd;kA    15-10-2006 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें