शुक्रवार, 15 नवंबर 2013

1997 Jivaji Utd. Gwalior m.p.-National Seminar & 2nd in Skt.Speech,shlokpath,EassayWritting.¼1½    rhu fnolh; HkoHkwfr lekjksg thokth fo’ofo|ky; Xokfy;j]e-iz-] esa Hkkx fy;kA 1997                           
4½    lEeku@iqjLdkj & ’yksdikB] Hkk"k.k o fucU/k & HkoHkwfr lekjksg thokth fo’ofo|ky;       Xokfy;j]e-iz-] 19971997

5&6-12-1997 Bhagavadajjukam Skt.Skit & national skt. seminar22-    vkWfMVksfj;e MkW gjhflag xkSj fo’ofo|ky; lkxj e0iz0 esa MkW-jekdkUr th ik.Ms funsZf’kr            izglu &HkxonTtqde~¼ys[kd& cks/kk;u½ esa ’kkf.MY; dk vfHku; fd;kA 05-12-1997


¼3½    lEeku@iqjLdkj & laLd`r vfHkusrk &MkW gfjnRr ’kekZ ¼bykgkckn ½ MkW-gjhflagxkSj           fo’ofo|ky; lkxj e-iz-                      1997                            

 ¼1½     nks fnolh; jk"Vªh; laxks"Bh laLd`r foHkkx MkW-gjhflagxkSjfo’ofo|ky; lkxj e-iz- esa   Hkkx fy;kA  5&6-12-1997

 

05-12-1997 Machchhardani hindi prahasanlu~ & 1997 bZ0 &                                                                                           21-    vkWfMVksfj;e MkW gjhflag xkSj fo’ofo|ky; lkxj e0iz0 esa larks"k th lkgw funsZf’kr izglu&    e’kd/kkuh  ¼ePNjnkuh½ ¼ys[kd& MkW- jk/kcYyHk f=ikBh½ esa fgUnw iq#"k ¼if.Mr½ dk vfHku;      
 fd;kA 05-12-1997


05-12-1997

गुरुवार, 14 नवंबर 2013

DrRCT dOCUMENTARY1996-FULL LENTH DRAMA -Bhaqt & Chittaud ka phool


 
lu~ & 1996 bZ0 &   
 18-    xksikyiqj esa LofunsZf’kr ukVd HkDr izohj ¼ys[kd& MkW vkj-lh-f=iq.M½ esa Hkxoku~ Jhd`".k   dk vfHku; fd;kA       24-10-1996                                                                     
19-    xksikyiqj esa czg~enso th pkScs funsZf’kr ukVd&fpRrkSM dk Qwy mQZ egkjkuh ifn~euh     
 esa egkjkuh ifn~euh dk vfHku; fd;kA   25-10-1996                                                                             
 20-    fHk[kkjhiqj]m0iz0 esa ukVd&fpRrkSM dk Qwy mQZ egkjkuh ifn~euh esa vykmn~nhu f[kyth                            dk rRdky vfHku; fd;kA    uoacj 1996  
vU; xfrfof/k;kWa &