गुरुवार, 14 नवंबर 2013

DrRCT- DOCUMETARYXkfrfof/k;kWa
lu~ & 1985 bZ0 &                                    
 1-     xksikyiqj]m0iz0 esa LofunsZf’kr ,dkadh g`n;&ifjorZu¼ckyukV~;½esa xkSrecq) dk vfHku; fd;kA                                                                                 27-09-1985
lu~ & 1986 bZ0 &                                                                   
 2-     xksikyiqj] m0iz0 esa izrkiukjk;.k th pkScs funsZf’kr ukVd bZ’ojHkfDr mQZ HkDr vEcjh’k          ¼ys[kd&jk/ks’;ke dFkkokpd½ esa Hkxokulw;Z o lR;nso dk vfHku; fd;kA     15-10-1986   3-       xksikyiqj]m0iz0 esa izrkiukjk;.k th pkScs funsZf’kr ukVd ohj nqxkZnkl jkBkSj                      ¼ys[kd&jktsUnz frjaxk½ esa dqnjrh dk vfHku; fd;kA                           16-10-1986   4-     xksikyiqj esa LofunsZf’kr ,dkadh jk[kh dh e;kZnk ¼ckyukV~;½esa xkSrecq) dk vfHku; fd;kA                                                                                   25-10-1986
lu~ & 1987 bZ0 &                                                          
 5-     xksikyiqj]m0iz0 esa izrkiukjk;.k th pkScs funsZf’kr ukVd ohj nqxkZnkl jkBkSj 
        ¼ys[kd&jktsUnz frjaxk½ esa dqnjrh dk vfHku; fd;kA                         06-10-1987 

lu~ & 1988 bZ0 &                                               
 6-     twfu;j gkbZ Ldwy lqtkuxat]m0iz0 esa NksVsyky th iVsy funsZf’kr ,dkadh nhinku               ¼ckyukV~;]ys[kd&MkW jkedqekj oekZ½ esa pUnu dk vfHku; fd;kA       flracj 1988    7-     xksikyiqj]m0iz0 esa egsUnz th jko funsZf’kr ,dkadh ohj ckyd mQZ rSewj dh gkj ¼ckyukV~;½esa          cydju dk vfHku; fd;kA                                            fnlEcj 1988
 
lu~ & 1989 bZ0 &                                                                       
 8-     xksikyiqj esa czg~enso pkScs funsZf’krukVd bUlkQ mQZ diVh HkkbZ  esa ujsUnz dk vfHku; fd;kA                                                                         13-10-89         
lu~ & 1990 bZ0 &                                                            
 9-       xksikyiqj]m0iz0 esa Lo funsZf’kr ukVd dPps /kkxs ¼ckyukV~;½esa :ikflag dk vfHku; fd;kA                                                                       27-09-1990  
 10-    xksikyiqj]m0iz0 esa LofunsZf’kr ukVdohj f’kokth ¼ckyukV~;½ esa f’kokth  dk vfHku; fd;kA      

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें