शुक्रवार, 15 नवंबर 2013

5&6-12-1997 Bhagavadajjukam Skt.Skit & national skt. seminar22-    vkWfMVksfj;e MkW gjhflag xkSj fo’ofo|ky; lkxj e0iz0 esa MkW-jekdkUr th ik.Ms funsZf’kr            izglu &HkxonTtqde~¼ys[kd& cks/kk;u½ esa ’kkf.MY; dk vfHku; fd;kA 05-12-1997


¼3½    lEeku@iqjLdkj & laLd`r vfHkusrk &MkW gfjnRr ’kekZ ¼bykgkckn ½ MkW-gjhflagxkSj           fo’ofo|ky; lkxj e-iz-                      1997                            

 ¼1½     nks fnolh; jk"Vªh; laxks"Bh laLd`r foHkkx MkW-gjhflagxkSjfo’ofo|ky; lkxj e-iz- esa   Hkkx fy;kA  5&6-12-1997

 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें