शनिवार, 12 जुलाई 2014

Short speech on GURU & GURUPOORNIMA, 12-07-2014xq#iwf.kZek ¼12-07-2014½ egksRlo ij izkFkZuk lHkk ¼Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk e-iz-½esa izLrqr ckSf)d &

fgj.kkd';i us lkspk Fkk Hkxoku dk uke feVk nWawxkA /keZ dk vfLrRo feVk nWawxkA [kqn Hkxoku cu tkÅxkA oks dgrk Fkk&

esjs eqWag ls vkx cjlrh] eS rks fo"k/kj dkyk gwWa A eSa gh rks lkjh nqfu;kWa dk]ikyu djus okyk gwWAA
czãk gwW eSa fc".kq gwW ] 'kadj Hkh gS uke esjkA lalkj jpwWa lagkj d#Wa] ;gh lnk ls dke esjkAA

ij dqN ugha dj ik;k ] [kqn mlh dk csVk gh mldh e`R;q dkj.k cuk] xanh vkSj LokFhZ lksp ikys jgk lnk gh] ri fd;k vVwVA esjh e`R;q u gks] u fnu esa e#Wa u jkr esa] u ?kj esa u ckgj] u vL= ls 'kL= ls] u i'kq ls u i{kh ls] u ekuo ls u nsork lsA
uknku e`R;q yksd esa jgdj ekSr ls cpuk pkgrk Fkk] mlds ikl ri fuHkhZdrk] 'kfDr cy lc Fkk] vxj ugha Fkk rks dsoy xq#A ejk rks ejk dyafdr Hkh gks x;kA
fcuk xq# ds ;ksX;rk] {kerk] izHkqrk lc O;FkZ gSa++++++++++++++++++++++++++++++++++++A

HkLeklqj us lkspk Fkk f'ko dks HkLe dj nWawxkA ikoZrh dks ys ywWaxkA LoxZ ij jkt d#xk] nsoksa dk vieku d#Waxk] jk{klksa dk cnyk ywWaxkA mlds ikl czãk dk vk'khcZy] fo".kq dk veks/k dop] f'ko dk ojnku Fkk] ij D;k gqvk \ [kqn gh HkLe gks x;kA pyk Fkk 'kadj dks HkLe djusA mlds ikl Hkh riks cy] 'kkS;Z cy] vkSj f'ko ds ojnku dk cy lc dqN Fkk] vxj ugha Fkk rks dsoy xq#A blfy;s lc gksdj Hkh fouk'k dks izkIr gqvkA lPpk xq# u gksus ds dkj.k ojnku Hkh vfHk'kk; gks x;kA lk{kj Hkh jk{kl gks tkrs gSa vxj xq# u gksA

jko.k us lkspk Fkk leqnz dk ikuh ehBk dj nwWaxk] izd`fr dks fod`r dj nwWaxk] nsolaLd`fr dks feVk nWaawxk] j{k laLd`fr gh jgsxh dsoyA LoxZ rd lh<+h cuk nWawxk] ij dqN ugha dj ik;kA jko.k ds ikl Hkh cqf)] 'kfDr] lEifRRk lc dqN Fkk] vxj ugha Fkk rks dsoy xq#A fcu xq# ds cqf)] 'kfDr] lEifRr lc fujFkZd gSA bldk izR;{k izek.k gSa jko.kA blfy;s cqf) 'kfDr lEifRr ij ?ke.M djus okyksa dks fgj.kkd';i ] HkLeklqj  vkSj jko.k dks ns[kj f'k{kk ysuh pkfg,A 

brus gh ugha rc ls ysdj vkt rd vusdks ,sls mnkj.k gS fgj.;k{k] dal] nq;ksZ/ku vkSj utnhd vk;s rks fldUnj] lsY;wdl] ckcj] vdcj] vkSjxatsc vkfn vusdks ,sls 'kfDr vkSj lEifRr okys yksx feysxsa ftuds ikl cgqr dqN FkkA ughs Fkk rks dsoy xq# ;k lPps xq#] vkSj ;fn fQj Hkh ugha rks xq# ds izfr  budh lq;ksX; J)kA 
tcfd bUgsa innfyr] ijkftr ;k budh {kerkvksa dks frjksfgr  djus  okys egku xq# fZZZZZZZZZZZZZZZ'k";ks dks  nsf[k;s ftlds ikl ,slh {kerk;s ugh Fkh dnkfpr cfq)] 'kfDr] lEifr Hkh ugh Fkh] ij muds ikl Fks xq#A lPps xq# vkSj muds izfr lfPp J`)kA 
jke&fo'okfe=] d`".k&lkUnhifu] f'ko&o`gLifr] izgykn&ukjn] HkhektqZu&nzks.kpk;Z] pUnzxqIr&pk.kD;] f'kokth&jkenkl] foosdkuUn&jked`".k ijegal] egf"kZ n;kuUn&Lokeh fcjtkuUn dk thou pfj= ns[ks vkSj Hkh /kqo uy uhy vaxn foHkh"k.k vkfn us xq# cuk;k] lPpk xq# cuk;k] mlds izfr lPph HkfDr iw.kZ lEkiZ.k fd;k vkSj vizfre dhZfreku cuk;s vkSj dhZfreku Hkh ,sls tks cus lR; ds izrhd] R;kx ds izrhd] vfgalk ds izrhd] /keZ ds izrhd] laLd`fr ds izrhd vkSj euork ds izrhd  blfy, xq# t#j cukvks fQj Hkys og feV~Vh dk nzks.kkpk;Z gh D;ks gh u gks ij mlesa iw.kZ l)k gksA thou cny u tk;s rks dgukA 
xksLokeh rqylhnkl us dgk gS & xq# fcu Hkofuf/k rjg u dksbZ A tks fcjafp 'kdj le gksbZ AA 
ij xq# ds izfr HkfDr gks rks fu"dke HkfDrA fu'Ny HfDrA iw.kZ lefiZr HkfDrA 
tSlk fd fdlh 'kk;j us dgk gS &
**edlns ftUnxh le>] dheraaaas fTaknxh u ns[kA b'd gh [kqn cUnxh gSa] b'd esa cUnxh u ns[kAA^^
rLeS Jh xqjos ue%
l/kU;okn---  
MkW- jRukdj pkScs **f=iq.M** ¼laLd`rkpk;Z Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk e-iz-½


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें