गुरुवार, 23 फ़रवरी 2017

Yuva inspiretion huntjRukdjk/kkSRinka fgeky;fdjhfVuhe~A czg~ejktf"kZjRuk<~;ka oUns Hkkjrekrje~AA
vk;Z Hkkjr lkaLd`frd eap [kqjbZ uoo’kZ dh iwoZ la/;k ij izLrqr djrk gS &
uo lEoRlj egksRlo ¼fn0 29-3-17   lk;a 8 cts ls½
ds miy{; esa  xhr@u`R;@vfHku; izfr;ksfxrk
lk{kkRdkj ¼p;u½ dh frfFk&27-3-17] le; & --------] LFkku& ----------------------------------------------------]  
izLrqfr gsrq vkosnu&i=
izfrHkkxh dk uke & ---------------------------------------------------------------- tUefrfFk & -------------------------------- vk;q & -----------
ekrkfirk dk uke o i=O;ogkj dk irk & --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qksu ua- ------------------------------ eksck-ua- -------------------------
vkosfnr fo/kk&xhr@u`R;@vfHku;  ------------------------  xq# ¼ekxZn”kZd½ ----------------------------------------------------------vkosfnr fo/kk esa izkIr miyfC/k & ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?kks’k.kk & eSa --------------------------------- iq=@iq=h@iRuh Jh ----------------------------------------- ?kks’k.kk djrk@djrh gwWa fd esjs }kjk nh xbZ mijksDr tkudkjh iw.kZr% lR; gSA laLFkk ¼eap½ }kjk iznRr fu;e ,oa “krsZa eq>s ekU; gSa A rFkk bl dk;ZØe esa lfEEfyr gksus gsrq esjs ekrk&firk@vfHkHkkod dh iw.kZ Lohd`fr gSA
-------------------------------------                                                     ---------------------------
gLrk{kj izfrHkkxh                                                      gLrk{kj ekrk&firk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------egksRlo ,oa izfr;ksfxrk dk mn~ns”; &
gj vk;q oxZ gsrq Hkkjrh;lkaLd`frdifjKku ,oa vUrfuZfgrizfrHkkvksa dk eapkorj.k o izksRlkguA
fu;e ,oa “krsZa &
1- oxZ ds leLr izfrHkkfx;ksa esa ls p;fur loZJs’B izfrHkkxh dks gh eq[;dk;ZØ ds eap ls lEekfur fd;k tk;sxkA
2- lg;ksx jkf”k ,dy lk{kkRdkj gsrq ek= chl :i;s o egksRlo ¼eq[; dk;ZØe½ gsrq ek= ipkl :i;s gksxhA
   blhizdkj lewg gsrq ek= ipkl :i;s o egksRlo ¼eq[; dk;ZØe½ gsrq ek= lkS :i;s gksxhA
3- laLFkk ¼eap½ flQZ eap nsxhA Mªslesdi lktckt vkfn lEiw.kZ O;oLFkk izfrHkkxh dks Lo;a djuh gksxhA
4- lk{kkRdkj ¼p;u½ 27-3-17 dks izkr% -------- cts rFkk eq[; dk;ZØe 29-3-17 dks -------------------------------------- esa gksxkA
5- izfr;ksfxrk esa izfrHkkfx;ksa dks laLFkk o dk;ZØe dh xfjek ,oa vuq”kklu dk /;ku j[kuk vfuok;Z rFkk izLrqr gksus   
  okys xhr]u`R;]vfHku; xfjekiw.kZ o p;ulfefr }kjk gh p;fur gksxkA fdlh Hkh izdkj dh vuq”kklughurk ij
  izfrHkkxh dks fdlh Hkh pj.k esa ckgj dj fn;k tk;sxkA
6- gj pj.k esa fu.kkZ;dksa dk fu.kZ; gh vafre o loZekU; gksxkA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vkReh; izfrHkkxh --------------------------------------- vkidks eq[; dk;ZØe¼Li/kkZ½ esa xhr@u`R;@vfHku; fo/kk dh     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- izLrqfr gsrq p;fur fd;k tkrk gSA
v/;{k@lfpo@la;kstd&vk;Z Hkkjr lkaLd`frd eap ,oa uo lEoRlj egksRlo [kqjbZ] e-iz-

uolaoRlj ¼pS= “kqDy izfrink½ dh gkfnZd “kqHkdkeuk;saA
vk;Z Hkkjr lkaLd`frd eap [kqjbZ uoo’kZ dh iwoZ la/;k ij izLrqr djrk gS &
uo lEoRlj egksRlo ¼fn0 29-3-17   lk;a 8 cts ls½
ds miy{; esa Hkkjrekrk iwtu] lejlrk dk;ZØe o  
      xhr@u`R;@vfHku; izfr;ksfxrk
lk{kkRdkj ¼p;u½ dh vafre frfFk & 27-3-17] LFkku & --------------------------------------] le; & 11-00cts ls
lEidZ lw= & 1- jktsUnz Bkdqj ¼iokj bysdVªkfuDl½ 9039984171
            2-
            3-
lkStU; ls & fgUnw uoo’kZ eaxye; gks
 tSu pkV eafnj >aMk pkSd [kqjbZ


vk;Z Hkkjr lkaLd`frd eap [kqjbZ uoo’kZ dh iwoZ la/;k ij izLrqr djrk gS &
uo lEoRlj egksRlo ¼fn0 29-3-17   lk;a 8 cts ls½
ds miy{; esa Hkkjrekrk iwtu] lejlrk dk;ZØe o  
      xhr@u`R;@vfHku; izfr;ksfxrk
lk{kkRdkj ¼p;u½ dh vafre frfFk & 27-3-17] LFkku & --------------------------------------] le; & 11-00cts ls
lEidZ lw= & 1- jktsUnz Bkdqj ¼iokj bysdVªkfuDl½ 9039984171
            2-
            3-
lkStU; ls & fgUnw uoo’kZ eaxye; gks
“kekZ oL=ky; >aMk pkSd  [kqjbZ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें