शुक्रवार, 23 सितंबर 2016

Meri hindi kavitaenfgUnh gkL; O;aX;&O;Fkk 'kknh'kqnk dh
MkW- vkj- lh- f=iq.M
vk;Z Hkkjr dYpjy Mkbl ,.M bZdks fQYEl chuk]e-iz-
lh-&14@3 fjQk;ujh vkoklh; ifjlj chuk] e0iz0
eq>s ljksdkj gks x;kA
eq>s ljksdkj gks x;kA eq>s ljksdkj gks x;kA
tcls  gqvk fookg]  lcls O;ogkj gks x;kAA eq>s ljksdkj gks x;kAA1AA
llqjky ds lc izkuh] dh ns[k vkuk dkuhA
esjk  gh  eq>ls] rdjkj  gks  x;k   AA     eq>s ljksdkj gks x;kAA2AA
chch feyh cgkjs xqy] eSa gqvk lS;kn gkFk cqycqyA
[kkdlkj  lkjk]  vjeku  gks  x;k     AA eq>s ljksdkj gks x;kAA3AA
tks ckr  lksprk Fkk]  cpdj jgwWaxk  ftulsA
tks ewyeU= lksps] lcdk c.Vk/kkj gks x;kAA eq>s ljksdkj gks x;kAA4AA
vc lHkh  dkeuk ls] lU;Lr  gks  x;k  gwWaA
lkjh ftUnxh v/ksjs esa] jgus vH;Lr gks x;k gwWAA
vc cl le>kSrs djuk dkjksckj gks x;kAA eq>s ljksdkj gks x;kAA5AA
dOokyh
flre dj jgh gS ;s usV csclkbV]
xwxy esa nqfu;kWa xyh tk jgh gSA
efyu Le`fr vkSj efrHkze fnuksafnu]
;s cjckn nqfu;kWa yqVh tk jgh gSAA1AA
fdlh ds gS fny esa tukuk tekuk]
dksbZ xk jgk QwgM v'yhy xkukA
dksbZ lksuk{kh is gqvk gS fnokuk]
blh esa gh lhjr feVh tk jgh gSAA2AA
dksbZ vkWuykbu dksbZ vkWQykbu]
dkSbZ pSV djds dksbZ ih ds okbuA
fV~oVj Qslcqd esy ºokV~lSi ls tqMdj]
;s cjckn nqfu;kWa gqbZ tk jgh gSAA3AA
dksbZ dV djds dksbZ dkWih djds]
;wV~;wc xwxy ls dksbZ lpZ djds A
MkmuyksM LVksj th Hkjds djdj]
dkWih isLV esa cqf) pqdh tk jgh gSAA4AA
cl Hkh djks usV ij vfr rks djks uk]
oukZ dgsxh iRuh Mh;j gVks ukA
t:jr u gksxh fdlh dks fdlh dh]
;wWa gh Nkrh esjh QVh tk jgh gSAA5AA
& MkW- jRukdj pkScs **f=iq.M**

izfr lEiknd th!
izLrqr dforkvksa esa ls ;ksX; dfork vkidh if=dk esa LrEHkkuqlkj izdkf”kr dj vuqxzghr djsaA

l/kU;okn

MkW- vkj- lh- f=iq.M
vk;Z Hkkjr dYpjy Mkbl ,.M bZdks fQYEl chuk]e-iz-
lh-&14@3 fjQk;ujh vkoklh; ifjlj chuk] e0iz0

dfork
vc tkx tkvks izy;adj ---
vc tkx tkvks izy;adj][kksyks f=iq.M! f=us= Hk;adjA
gs! =kfg eke~ f”ko ”kadj!] vc tkx tkvks izy;adjAA
jke d`’.k  dh /kjrh ij ikih tks ikWo ilkj jgs A
egkohj xkSre xkWa/kh dh] bl iq.;Hkw dk m)kj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA1AA
fgalk dk gS rk.Mo fodjky] Qqadkj jgs fo’k/kj djkyA
vk;Z tuksa dk ifj=k.k dj] mu nq’Vksa dk lagkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA2AA
lq[k “kkfUr dk gks ioura=] Hkkjr Hkkjrh dk Hkko ea=A
izse  vfgalk  Hkzkr`Hkko dk ] bl Hkkjr esa lapkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA3AA
vUu olu ls jt ls blds] tks [kk;k ih;k iq’V gqvkA
fo”okl?kkr dk Hkko j[ks ] tks mlij “kwy izgkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA4AAns”kHkfDr dOokyh eqdkcyk
,d nks rhu phu ikd dks gM+i d#Wa] teZu tkiku dks tyiku dj tkÅWaxkA
bVyh dh ilyh rksM+ vesfjdk dks ihNs NksM+] vkLVªsfy;k dh vkWa[k QksM+ Qzkal dks feVkÅWaxkAA
ns”k dh v[k.Mrk fgr ,slk fd;k ugha rks] Hkkjr dk lPpk liwr u dgkÅWaxkAA
ldy txr esa lHkh lq[kh gksa] ge rks ;gh dgsaxsA
izse fe=rk dks le>s rks ] gWldj xys feysaxsAA
ge “kkfUr ds iqtkjh gSa] gesa dk;j u le>ukaA
ge tks”k esa vk;s vxj] rks cl ;gh dgsaxsAA
D;wWa cpds ugha pyrs] d;k ekj gh [kkuh gS \
ge  iq=  Hkkjrh  ds ]  Hkkjr ds lsukuh gSaAA
gj rjQ QSykÅWaxh eSa lYrur bLyke dhA
fgUnksLrkuh “kku rks cl jgsxh uke dh AA
bd tekuk vk;sxk thrsaxs ge rkdr lcdhA
eqYd fgUnqLrku esa gksxh gqdwer ikfdlrku dhAA
xkSj ls lqu yks vksj le> yks] vkt dgh esjh ckrsaA
d”ehj  fcuk  csdkj  gS fnu  cjckn gekjh jkrsaAA
bjkns cn dks rsjs Qwyus Qyus ugha nsaxsA
rqEgkjs pky dk pDdj dHkh pyus ugha nsaxsAA
vnkor ;kn vk;sxh cgsaxs jDr ds ukysA
ftxj p<+ tk;saxs rsjs tks HkkjrekWa ds j[kokysAA
gSa ,d vusd u le>ks] vn~Hkqr ;s jokuh gSA
y[kuÅWa dh utkdr gS] eqEcbZ dh tokuh gSAA
[kwu ls rsjs ;gkWa dh rsjs ;gkWa dh rj teha gks tk;sxhAA
ekj  og  nwwaxh  fd  rsjh ]  ekSr  Hkh  fpYyk;sxhAA
enZ ejsaxs  vkSjr rM+is ] jksvksxs  Hkjdj vkgsaaA
d”ehj fcuk csdkj gS fnu cjckn gekjh jkrsaAA
nqfu;kWa ds uD”ksa esa rsjk vfLrRo rHkh cp ik;sxkA
HkkjrekWa ds pj.kksa esa tc rWaw lk’Vkax >qd tk;sxkAA
ge jRukdj cp ds jguk] cM+k [kkjk ikuh gSA
f”kokth ds oa”kt ge]  Hkkjr ds lsukuh gSaAA
dgk ml jkst Fkk rqeus] “kkfUr dk nku ge nsaxsA
u bldk vFkZ ge iq#’kRo dk cfynku dj nsaxsAA
rqEgsa ekyqe ugha D;k ikd dk bfrgkl dSlk gS \
fd fgUnksLFkkfu;ksa ds jks’k dk rwQku dSlk gSAA
dHkh d”ehj dks ysus u pwds Fks u pwdsaxsA
ygw nsaxs exj bl ns”k dh feV~Vh ugha nsaxsAA
lHky vks uhp vfHkekuh rsjk dky vk;k gSA
feVkus uke nqfu;kWa ls fgUn dk yky vk;k gSAA
gs! lquks eSa dky gwWaA
rks Hkh eSa egkdky gwWaAA
ukikd rwWa eSa ikd gwWaA
eSa ikd rsjk cki gwWaAA
vxj rwWa cki gS rks vk xys tk gekjsA
D;ksa ugha xj }s’k NksM+ks ge rqEgkjsAA
vks Hkkjr Hkkjrh cuds] vc mej fcrkuh gSA ge ohj f”kok y{ehckbZ] Hkkjr ds lsukuh gSaAA
vejhdk phu dh vc gqbZ [kRe dgkuh gSA ge  iq=  Hkkjrh  ds ]  Hkkjr ds lsukuh gSaAA
ekWa                                                         -      LrC/k jkr Fkh ?kVkVksi Fkk v/ksajk]  lc 'kkarLoj Fkk cUn Hkh Fks }kj lkjsA
;wWa gh Fks yVds gq;s dqN] iw.kZr% LrC/k fp=k/kkj cspkjsAA
vuqie NVk Fkh fp=ksa ds izn'kZuh dh tks]   fu%'ks"k ekuks jks pqdh FkhA
cl ,d gh VwVs xok{k ls] vk jgh jks'kuh d`'k gks pqdh FkhAA
ttZj fody lh ej.klUuk] fp= dks viyd fugkjsA
Fkh ;wWa [kM+h futhZo gksdj] vJq ls rj&crj Fks oL= lkjsAA
vU; dksbZ Hkh ugha Fkk] cl ,d L=h fufuZes"kkA
ml yVdrs fp= dks gh] ns[krh foLrh.kZds'kkAA
,d yk'k Fkh ckek/kZ esa] xksekr dh flj ls dVhA
nf{k.k rjQ lqvj iM+k Fkk] dqN vkSj Hkh yk'ksa iM+hAA
lSdM+ksa Fks flj dVs f'k'kq] cky dU;k r#.k&r#.kh o`) FksA
rM+QM+krs fn[k jgs izR;ax Fks] /kM+ dgha ij vkSj dgha ij vax FksAA
jDr ls jaftr /kjk Fkh] ru rks lcdk gh vyx FkkA
fdUrq lcdk [kwu cgrk fn[k jgk tks] oks ugha fcYdqy vyx FkkAA
jDr lcdk lcls] lcesa fey jgk FkkA
'kkarLoj esa ekSu gksdj] cl ;gh oks dg jgk FkkAA
gS vxj ne rks fudkyks] bu jDr cwWanksa esa feyk tksA
/keZ tkfr ns'k Hkk"kk] fgUnw eqfLye blkbZ dk tksAA
;fn ugha rks mldks fugkjks] tks xM+k;s n`f"V ekuks lks jgh gSA
dksbZ vkSj L=h gS ugha oks *ekWa* f=iq.M] HkkjrekWa gh gS tks jks jgh gSAA
MkW- vkj- lh- f=iq.M
vk;Z Hkkjr dYpjy Mkbl ,.M bZdks fQYEl chuk]e-iz-
 
dfork
vc tkx tkvks izy;adj ---
vc tkx tkvks izy;adj][kksyks f=iq.M! f=us= Hk;adjA
gs! =kfg eke~ f'ko 'kadj!] vc tkx tkvks izy;adjAA
jke d`".k  dh /kjrh ij ikih tks ikWo ilkj jgs A
egkohj xkSre xkWa/kh dh] bl iq.;Hkw dk m)kj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA1AA
fgalk dk gS rk.Mo fodjky] Qqadkj jgs fo"k/kj djkyA
vk;Z tuksa dk ifj=k.k dj] mu nq"Vksa dk lagkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA2AA
lq[k 'kkfUr dk gks ioura=] Hkkjr Hkkjrh dk Hkko ea=A
izse  vfgalk  Hkzkr`Hkko dk ] bl Hkkjr esa lapkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA3AA
vUu olu ls jt ls blds] tks [kk;k ih;k iq"V gqvkA
fo'okl?kkr dk Hkko j[ks ] tks ml ij 'kwy izgkj djAA
vc tkx tkvks izy;adjAA4AA

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें