शुक्रवार, 23 सितंबर 2016

My Bio data in hindi 24.9.16thouo`Rr                                                                                                                                                         
uke & MkWa- jRukdj pkScs ] mik[; & f=iq.M        ¼bZesy irk& dr.rc.tripund@gmail.com½                                                                           firk dk uke & Jh vkj- ch- pkScs                 ekrk dk uke & Jherh LoxhZ;k izHkkorh pkScs                                                       /keZiRuh & Jherh fcUnq pkScs                      iq=hjRu& _rEHkjk vkSj olqU/kjk                                         tUefrfFk &     10 twu 1976 ¼okLrfod vkf”ou~ lqnh 4 foØeh laor~&2033] izkr% 5 cts½                         orZZeku xfrfof/k;kWa & v/;;u v/;kiu] laLd`r izpkj&izlkj] jpukRed ys[ku&izdk”ku ,oa jaxdeZ orZeku irk & lh&14@3 fjQk;ujh vkoklh; ifjlj chuk]lkxj]e-iz- taxenwjok.kh dz0- 9039984171 lEizfr & laLd`rf”k{kd Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk ¼lkxj½ e-iz-                                              

“kS{kf.kd ;ksX;rk;sa &
lu~ 1991 bZLoh esa ek/;fed f”k{kk ifj"kn~ mRrjizns”k ls gkbZLdwyA
lu~ 1993 bZLoh esa ek/;fed f”k{kk ifj"kn~ mRrjizns”k ls baVjehfM;sVA
lu~ 1996 bZ- esa iwokZapy fo”ofo|ky; tkSuiqj m-iz- ls n'kZu'kkL=] bfrgkl o laLd`r fo"k;ksa ls LukrdA
lu~ 1999 esa MkW- gjhflagxkSj fo-fo- lkxj e-iz ls laLd`r ls LukrdksRrjA
lu~ 2005 esa MkW- gjhflagxkSj fo-fo- lkxj ls laLd`r¼vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO;½esa ih-,p-Mh-A

vfHk#fp&  v/;;u&v/;kiu] lekt&dY;k.k] jk"Vª&psruk] /keZ&tkxj.k] laLd`rlaLd`fr&laj{k.k o
         jaxdeZ vkfn dk;ksZ es lgHkkx o lg;ksx nsuk] jpukRed ys[ku ] izdk”ku o lEiknu vkfnA                          

izeq[k miyfC/k;kWa &
Etv e/;izns”kds LVst esfu;k dk;ZØe es muds fo”ks"k vkea=.k ij dk;Z dj viuh izLrqfr nhA2003
HkoHkwfr lekjksg Xokfy;j esa iqjLd`r 1997 dkfynkl lekjksg mTtSu] jkt'ks[kj lekjksg tcyiqj] mLrkn vykmn~nhu [kku laxhr ,oa dyk vdkneh Hkksiky laLd`frea=ky; e-iz- cky jax eaMy lekjksg Hkksiky o e/;izns’k dyk ifj"kn }kjk iznRr izkstsDV ds varxZr e/;izns”k dyk ifj"kn~ dh jax;k=kUrxZr       ckyk?kkV e-iz- iw.kkZdkj ukV~;izLrqfrA                                                                                vkn'kZ f'k{kd lEeku 2007
dhfrZdkO; vyadj.k  2008
loZJs"B f'k{kd lEeku 2007
Lofyf[kr fgUnh ukVd /keZ;q)---,d vkSj dzkfUr izdkf”kr&2009 ] ,oa lkFkZd xkSjo eap chuk }kjk iqjLd`r 2010 ]
Jhd`".k ljy lEeku&2010]
Lofyf[kr 'kks/kxzUFk&vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; izdkf'kr &2013                                       15 o"kksZa ls lrr~ f”k{k.kdk;Z ,oa 10 o"kksZa ls UkkV~; ,oa ljy laLd`r laHkk"k.k dk izf”k{k.kdk;ZA                                                                  fgUnh ,oa laLd`r Hkk"kk ds 75 ls vf/kd ukVdksa] ,dkafd;ksa] izgluksa ,oa u`R;ukV;ksa dh 100 ls vf/kd izLrqfr;ksa esa vfHku;] funsZ”ku] eapik”oZ] izfr;ksfxrk fu.kkZ;d ;k fo”ks"k lg;ksx A ;Fkk volj vkdk”kok.kh ,oa nwjn”kZu ls dk;ZØeksa dk izlkj.k] JhxhrkHkkjrh Jhd`".k lsok lEeku 2013
izeq[k izf”k{k.k ¼izf”k{kkFkhZ ds #i esa½ &                                                                       1- lu~ 1995 dk”kh{ks= m-iz- es fo|kHkkjrh }kjk vk;ksftr vkpk;Z izf”k{k.k oxZ A                                     2-- lu~1999 laLd`rfoHkkx fo”ofo|ky; lkxj }kjk vk;ksftr laLd`rlaHkk"k.kizf”k{k.kA                                 3- lu~2000 jk"Vªh; Lo;alsod la?k lkxj }kjk vk;ksftr izkFkfed la?kf”k{kk oxZ dslyh] lkxj e-iz-A            4- lu~2000 laLd`rHkkjrh ubZfnYyh }kjk vk;ksftr20fnolh; vf[kyHkkjrh;laLd`rizf”k{k.k f'kfojA  HHHhhhhhhh                          5- lu 2002 o 2003 laLd`rHkkjrh Hkksiky }kjk vk;ksftr10fnolh; laLd`rf”k{kdizf”k{k.k f'kfoj A                            6-- lu~2005 jk"Vªh; Lo;alsod la?k lkxj }kjk vk;ksftr izFkeo"kZ la?kf”k{kk oxZ ixkjk] lkxj e-iz-A                 7- twu 2006 ,l-ih-tSu xq#dqy m-ek- vkoklh; fo|ky; [kqjbZ es VhplZ Vsªfuax izksxzkeA                      8- ebZ 2008 es iwuk egkjk"Vª es VhplZ Vsªfuax izksxzke A                                                        9- lu~2011 jk"Vªh;Lo;alsodla?k lkxj }kjk vk;ksftr f}rh;o"kZ la?kf”k{kkoxZ “kkjnkfogkj]Hkksiky e-iz-  HHHhhhhhhhizeq[k izf”k{k.k ¼izf”k{kd ds #i es½ &                                                                              1- lu~ 1999ls 2005rd 7 ;k 10 fnolh;ukV~;izf”k{k.kf”kfojksa dk izf”k{kd]la;kstd ds #i es lapkyuA                       2- lu~ 2000 ls 2008 rd 10;k 15fnolh;laLd`rlaHkk"k.kf”kfojksa dk izf”k{kdla;kstd ds #i es lapkyuA                 3- 23 ls 31 tqykbZ 2004 es jkT;Lrjh; laLd`rf”k{+kdksUeq[khdj.k dk;ZØe Hkksiky es f”k{kdizf”k{k.k oxZA                      4- 16 ls 20 fnlEcj 2004 es ftyk Lrjh; laLd`r f”k{kd izf”k{k.k f”kfoj lkxj es f”k{kdizf”k{k.k oxZA                         5- 2002 ls 2005 ekuolalk/kufodklea=ky; Hkkjrljdkj v/khu jk"Vªh; laLd`r laLFkku ubZfnYyh }kjk  
   lapkfyr vuksSipkfjdlaLd`rf”k{k.kdsUnz ¼lka/; laLd`r fo|ky;½jef>fj;k lkxj dk izf”k{kd @ 
   vuqns”kd ds #i es lapkyuA                                                                                       6- 15 ls 30 twu 2007 es vkstfLouh mRd`"Brk fo|ky; neksg es f”k{kd izf”k{k.k dk;ZdzeA
dk;kZuqHko &                                                                                                             1-  oanukizeq[k&tuf”k{kk lfefr ¼ljLorh f”k”kq eafnj½ tkSuiqj m-iz-A                               2-  laxhr oknu ls baVjfefM;sV vr% oknu dk izkFkfed vuqHkoA                                            3-  lnL; ,oa lw=/kkj & ;qok jax ifj"kn~ xksikyiqj] tkSuiqj m-iz-A
4-  9 o"kZ dh vk;q ls vkt rd lrr~ ukV~;deZ¼vfHku;@funsZ”ku vkfn½rFkk lkaLd`frd dk;ZØeksa ds             
    lkFk1999&2006 rd vusd ukV~;izf”k{k.k ,oa ljylaLd`rlaHkk"k.k f”kfojksa dk lapkyu o la;kstuA                                                                           5-  jaxeph; dk;ZØeksa dk eap lapkyu] LrEHkys[ku] iqLrd&ys[ku] QzwQjhfMax] izdk”ku o lEiknu A                     6-  lapkyu ,oa ekxZn’kZu &jRuHkkjrh] r#.k lkaLd`frd dykeap ,oa ;qok fFk;sVj xzqi lkxj] e-iz-A                                                             7-  nkf;Ro&uxj ckSf)dizeq[k lkxj] ftyk izpkjizeq[k [kqjbZ ,oa ftyk ifjokjizcks/ku izeq[k chuk e-iz-A
8-  dykdkj ,oa lnL;&ukV~; ifj"kn~ fo'ofo|ky; lkxj] Hkjreqfu jax'kkyk o jax[kkst ifj"kn~ lkxjA                                               9-  lkaLd`frdizHkkjh & ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-A jaxeaph;Li/kkZfu.kkZ;dA
10- izkFkZukizHkkjh&Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk¼miiz/kku&vk;Z izknsf'kd izfrfuf/k milHkk½A
“kS{kf.kd ¼ v/;kiu ½ vuqHko &                                                                                      ¼1½ vkn’kZ f”k”kq f”k{kk fudsru xksikyiqj] tkSuiqj] m-iz-A & 1994                                                  ¼2½ jkds”k dqekj flag twfu;j gkbZ Ldwy djxSy tkSuiqj] m-iz-A & 1995                                           ¼3½ ljLorh f”k”kq eafnj izfrekfoltZu?kkV u[kkl] tkSuiqj m-iz-A   &  1996                          ¼4½ xk;=h fo|k eafnj chuk lkxj e-iz-A &  1997                                                ¼5½ lnkuUn ek/;fed fo|ky; lkxj e-iz-A & 1997&2003 rd                                                 ¼6½ ljLorh f”k”kq eafnj jef>fj;k lkxj e-iz-A & 2003 rd A                                                                                          ¼7½ ekuOklalk/kufodklea=ky; Hkkjrljdkj v/khu jk"V~h;laLd`rlaLFkku ubZ fnYyh }kjk lapkfyr - 
    vukSipkfjdlaLd`rf”k{k.kØsUnz dk izf”k{kd¼ vuqns”kd½ds :Ik esa lapkyu& 2002ls 2004rd                ¼9½ ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ esa O;k[;krk A & twu 2006 & twu 2009                  ¼10½ lu~ 2002 esa 1 o"kZ lnkuan ek/;fed fo|ky; lkxj esa iz/kkukpk;Z ,oa lu~ 2007 esa vkstLouh             mRd`"Vrk fo|ky; neksg esa miizkpk;Z ds in ij fu;qDr gksdj Ikzkpk;Z ds #i esa dk;Z fd;kA   

Ekq[; vfHk;ku &
¼1½ ukV~; ,oa laLd`rlaHkk"k.k izf”k{k.k f”kfojks dk lapkyu] laLd`rHkk"kk ,oa jaxdeZ dk izpkj izlkjA          ¼2½ ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; Hkkjr ljdkj ds }kjk iznRr izkstsDV ds varxZr ^^dYio`{k**     ^^oSaKkfud laLd`re~**,oa^^HkxonTtqde**ukVdks dh 25 Qjojh ls 17 ekpZ 2000 ds e/;     e/;izns”k o NRrhlx< ds 10 uxjks es 30 izLrqfr;kWa dhA                                             ¼3½ e/;izns”k dyk ifj"kn }kjk iznRr izkstsDV ds varxZr½ e/;izns”k dyk ifj"kn~ dh jax;k=kUrxZr       ckyk?kkV e-iz-¼uwru dyk fudsru½es ,d nzksinh vkSj ukVd dh iw.kZkdkj ukV~;izLrqfr;k dhA         ¼4½ Etv e/;izns”k ds LVst esfu;k dk;ZØe es muds fo”ks"k vkea=.k ij dk;Z dj viuh izLrqfr nh]    “kwfVax 29-8-03]  izlkj.k 14-9-03 jfookj izkr% 10 cts gqvkA                                                   ¼5½ vf[ky Hkkjrh; uoksfnr izfrHkk lekxe ¼laLd`r ukV~; Li/kkZ ½ lkxj esa yxkrkj 2 o"kZ  ds iqjLd`r        ukVdksa esa vfHku;A                                                                            ¼6½ jkT; vksiu ;qok mRlo ¼fgUnh ,dkadh ukV~; Li/kkZ ½ lkxj o Hkksiky esa yxkrkj 3 o"kZ  ds     iqjLd`r LofunsZf”kr ukVdksa esa vfHku;A
lEeku@iqjLdkj &
¼1½ Hkk"k.k &x.kra= fnol lekjksg jk"Vªh; b.VjehfM,V dkWyst lqtkuxat]tkSuiqj]m-iz-26-01-1992              ¼2½ dforkikB & x.kra= fnol lekjksg jk"Vªh; egkfo|ky; lqtkuxat] tkSuiqj]m-iz- 26-01-1994              ¼3½ laLd`r vfHkusrk &MkW gfjnRr “kekZ ¼bykgkckn½ MkW-gjhflagxkSjfo”ofo|ky; lkxj e-iz-1997               ¼4½ “yksdikB] Hkk"k.k o fucU/k & HkoHkwfr lekjksg thokth fo”ofo|ky; Xokfy;j]e-iz-]   1997                ¼5½ laLd`r izglu &uoksfnrizfrHkklekxe MkW-gjhflagxkSjfo”ofo|ky; lkxj e-iz-   1999&2000                           ¼6½ Js"B jpukdkj & ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji= chuk lkxj e-iz-              2000          ¼7½ vkn'kZ f”k{kd & lnkuUn ek/;fed fo|ky; jkeiqjk] lkxj e-iz-                    2001             ¼8½ ,dkadh & jkT; ;qok mRlo [ksy ,oa ;qod dY;k.k foHkkx e-iz-ljdkj      2002 & 2004                ¼9½ u`R;ukV~; & ia0 ds-lh-“kekZ mRd`"V m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-          2007&2008                  ¼10½ loZJs"B f”k{kd & ,l-ih- tSu xq#dqy m-ek- fo|ky; [kqjbZ] lkxj e-iz-           2007                  ¼11½ dhfrZdkO; vyadj.k & izfrHkk laxe Hkksiky e-iz-                               2008                ¼12½ Jhd`".k ljy lEeku & lkFkZd xkSjo eap chuk lkxj e-iz-                      2010
¼13½ xhrk 'kks/ki= Li/kkZ & fo'o xhrk izfr"Bkue~ mTtf;uh                         2012
¼14½ JhxhrkHkkjrh Jhd`".k lsok lEeku & fo'o xhrk izfr"Bkue~ mTtf;uh vf[ky Hkkjrh; xhrk
                                     egksRlo izfr"Bku chuk lkxj e-iz-        2-013
d`fr;kWa ¼jpuk;sa ½ & izdkf”kr &                                                                                        ukVd & /keZ;q)---,d vkSj ØkfUr ¼ukVd½2009   ----iqjLd`r 2010                                                                   Lofyf[kr 'kks/kxzUFk&vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; &2013                                             eqDrd&csrkc /kMdrk NksM ds fny dks nwj u tkuk&ik0 chuk dk vkWpy l0i= chuk]26-01-2000             dfork&ekr` vpZuk & Jhd`".k dk Hkkjr& jk"Vªdfo Jhd`".k ljy t;arh lekjksg chuk01-01-2010     ns'kHkfDr ls vksrizksr {kf.kdk;sa & deZHkwfe Jhd`".k dh&jk-Jh-l- t;arh lekjksg chuk]e-iz-01-01-2011          iz;k.kxhr&ohj rqe c<+s pyks& ;g dSlk Jhd`".k dk Hkkjr& jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2012
dfork&nq"Vksa dk lagkj dj&Hkkjr ds Jhd`".k & jk-Jh-l- t;arh lekjksg chuk]e-iz-01-01-2013
ns'kxkku&gs Hkjr!rqe iq#"k egku& Jhd`".k dh Hkkjrekrk& jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2014
QkWalh The feelings of a noose& Hkkjr ds Jhd`".k & jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2015
vc tkx tkvks izy;adj& Jhd`".k vkSj ge & jkJhl-t;arh lekjksg chuk01-01-2016


ys[k &                                                                                          1- 'kks/ki=&ukV~;deZ vkSj cky dykdkj & Lekfjdk cky jax e.My mLrkn vykmn~nhu [kWak laLd`fr     -                                      ,oa dyk ifj"kn~ Hkksiky]laLd`fr ea=ky; e-iz-  2003                              2- ewWaNghu mRiUu gksa Dyhao uiqald uhp&ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji= chuk e-iz- 26-01-2000                   3- f”k{kk ds vkbus esa f”k{kd & lkIrkfgd inpki lekpkji= lkcwyky ekdsZV lkxj e-iz  4-9-2000           4- Jhjke dh loZO;kidrk¼fo”o ds fofHkUu ns”kksa esa jke½&nSfudvkpj.k lekpkji= lkxj 8-10-2000                 5- iw.kZr% oSKkfud Hkkjrh; lLd`fr o /kkfeZd d`R;&lk0 inpki lekpkji= lkxj e-iz  16-10-2000         6- pyks pysa xhrk dh vksj ¼xhrk dk vuklDr deZ;ksx½&nSfud vkpj.k lekpkji= lkxj 7-1-2001                7- vktknh [ksy er le>ks cMh eqf”dy ls vkbZ gS&ik0 chuk dk vkWpy l0i= chuk]e-iz- 15-08-01      8- fQj Hkh esjk Hkkjr egku & ikf{kd chuk dk vkWpy lekpkji=chuk lkxj e-iz-      15-08-2003     9- fQj Hkh Hkkjr ns”k egku & lkIrkfgd inpki lekpkji= lkcwyky ekdsZV lkxj e-iz  15-8-2003  10- HkkbZ&cgu ds vVwV izse dk ifjpk;d R;kSgkj&lkIrkfgd inpki lekpkji= lkxj16&22-8-1999                11- 'kks/ki=&laLd`r ukV~;deZ ¼uk~;”kkL=½ dk yksdukV~;¼ukSVadh ½ij izHkko&=Sekfldh ukV~;e~                                          vad&54 ¼laLd`r½ laLd`r foHkkx fo”ofo|ky; lkxj ] e-iz-   2004                  12- gekjs jk"Vªh; LokfHkeku dk izrhd Hkkjrh; uoo"kZ&lkIrkfgd inpki lekpkji= lkxj e-iz-2007      13- lkaln n`< ladYiokyk gks & nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-               10-08-1999           14- Lora=rk dh lkFkZdrk & nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-                   15-08-2009  15- ifjorZu ds nkSj ls xqtjrk gksyh dk R;kSgkj&lka/;nSfud lkxj>hy lekpkji= lkxj23-3-2000           16- vkvkscuk;sa xkWa/kh ds liuksadk Hkkjr&,d vf}rh; O;fDrRo&nSfud papy ;FkkFkZ lkxj 2-10-2000           17- ?kV&?kV O;kih jke loZO;kih&lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkcwyky ekdsZV lkxj   9-10-2000 18- laLd`r jaxeap dks ljdkjh izksRlkgu ugha&nSfud HkkLdj¼lkxj½ lekpkji= lkxj e-iz- 2-4-2001          19- thou esa laLd`r dh mi;ksfxrk & nSfud vkpj.k ¼l`tu½ lekpkji= lkxj e-iz-    11-06-2001         20- xjhcksa dks yqVus ls cpk;sa &   nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-                8-7-2002     21- dSls euk;sa nhiekfydk R;kSgkj & lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkxj e-iz-        01-11-1999          22- nhikoyh dh egRrk ,oa y{ehiwtu&lka/;nSfud lkxj>hy lekpkji= lkxj e-iz-    10-11-1999         23- “kfDr gh rks “kkfUr dk vk/kkj gS & lkIrkfgd inpki lekpkj i= lkxj e-iz-     25-10-2004
24- vk/kqfud laLd`r lkfgR; esa Lrks=dkO; & Lekfjdk vf[ky Hkkjrh; laLd`r lEesyu                                   ¼23&25-02- 2008½ fnYyh laLd`r vdkneh ubZ fnYyh 23&25-02- 2008                25- bPNk”kfDr dh “kwU;rk &        nSfud HkkLdj lekpkji= lkxj e-iz-           05-06-2010                     26 xksefgek% & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh- ch-vks-vkj-,y- ifCyd Ldwy chuk ¼lkxj½ e-iz-  26-04-2011                      27- oUns laLd`rekrje~¼,dkadh ½&izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 26-04-2011
28- lqjok.kha tuok.kha drZqe~ & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 2012
29- 'kks/ki=& Jhd`".k ljy % O;fDrRo ,oa d`frRo&Jhd`".k dh Hkkjrekrk&jkJhltl-chuk01-01-2013
30- laLd`rfoKkue~ & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 2014
31- laLd`r/keZ%---Kkus iz;ksxs ok & izlwu okf"kZdh Mh-,-oh-ch-vks-vkj-,y-ifCyd Ldwy chuk 2015
izdk”kuk/khu&iqLrdsa&¼1½ oUns ekrje~ A ¼2½ _rEHkjk----dfork laxzgA ¼3½ ladYi+---
vizdkf”kr & ¼1½ xhr      ¼2½ Hktu   ¼3½ dfork       ¼4½ “yksd 
¼5½ dgkuh & ¼03½ & 1-tSls dks rSlk   2-f”k{kk vkSj ijksdkj    3-laLdkj                        ¼6½ izglu & ¼1½”kBs “kkB~;a lekpjsr~¼laLd`r½] ¼2½vijkfo|ksRrekizglue~¼laLd`r½] ¼3½;s dSlh f”k{kk                           ¼7½ ,dkadh &jk[kh dh dle] t; f=iq.M] frjaxk [krjs esa] vkf[kj dc rd] t;rq Hkkjre~¼laLd`r½] oUns  
            ekrje~ ¼fgUnh½] oUns laLd`rekrje~¼laLd`r½] ;wuku] vkpk;Z pk.kD; egku] u;k vkxkt]  
            vktkn ikdZ] usrkth dk rqyknku vkfn
¼8½ ukVd &rdnhj dk QSlyk] ijkt;] t; f=iq.M] HkDr izohj] “ka[kpwM o/k] vk;Z pk.kD; egku    ¼9½ egkukVd ¼ys[kuk/khu½&   Hkkjr ohjksa dh dgkuh lLrk [kwu egxk ikuh A

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें