शुक्रवार, 23 सितंबर 2016

Quawwali to print in SSJSP BinadOokyh
flre dj jgh gS ;s usV csclkbV]
xwxy esa nqfu;kWa xyh tk jgh gSA
efyu Le`fr vkSj efrHkze fnuksafnu]
;s cjckn nqfu;kWa yqVh tk jgh gSAA1AA
fdlh ds gS fny esa tukuk tekuk]
dksbZ xk jgk QwgM v'yhy xkukA
dksbZ lksuk{kh is gqvk gS fnokuk]
blh esa gh lhjr feVh tk jgh gSAA2AA
dksbZ vkWuykbu dksbZ vkWQykbu]
dkSbZ pSV djds dksbZ ih ds okbuA
fV~oVj Qslcqd esy ºokV~lSi ls tqMdj]
;s cjckn nqfu;kWa gqbZ tk jgh gSAA3AA
dksbZ dV djds dksbZ dkWih djds]
;wV~;wc xwxy ls dksbZ lpZ djds A
MkmuyksM LVksj th Hkjds djdj]
dkWih isLV esa cqf) pqdh tk jgh gSAA4AA
cl Hkh djks usV ij vfr rks djks uk]
oukZ dgsxh iRuh Mh;j gVks ukA
t:jr u gksxh fdlh dks fdlh dh]
;wWa gh Nkrh esjh QVh tk jgh gSAA5AA
& MkW- jRukdj pkScs **f=iq.M**

izfr lEiknd th!
izLrqr dfork vkidh if=dk esa LrEHkkuqlkj izdkf”kr dj vuqxzghr djsaA

l/kU;okn

MkW- vkj- lh- f=iq.M
vk;Z Hkkjr dYpjy Mkbl ,.M bZdks fQYEl chuk]e-iz-
lh-&14@3 fjQk;ujh vkoklh; ifjlj chuk] e0iz0

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें